Deklaracja dostępności

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony Biuletynu Informacji Publicznej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie.

Data publikacji strony: 2014-06-16. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-09-06. Data sporządzenia deklaracji: 2020-03-31. Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2022-03-21. Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Sekretariat Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie, wup@wup-rzeszow.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 17 74 32 848. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Dostępne udogodnienia dla osób niepełnosprawnych:


Dostępność architektoniczna

Dojazd do siedziby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie

Budynek urzędu znajduje się w ścisłym centrum miasta Rzeszowa. Dojazd do urzędu możliwy jest samochodem oraz komunikacją miejską MPK od ulicy Szopena i ulicy Targowej

Dostępność wejścia

Do budynku Urzędu prowadzi wejście główne od strony ul. Targowej z dostępnością dla osób z niepełnosprawnościami, w tym osób poruszających się na wózkach inwalidzkich – z poziomu chodnika przed budynkiem na parter budynku poprzez platformę zewnętrzną pionową.
Sygnalizacja o konieczności użycia urządzania odbywa się poprzez wciśniecie sygnalizacji przyzywowej.

Dostępność parkingu

W najbliższym sąsiedztwie budynku, na przeciw wejścia głównego, w odległości ok. 12m znajduje się ogólnodostępny parking miejski z wyznaczonymi dwoma miejscami parkingowymi dla osób z niepełnosprawnościami.

Dostępność toalety

Na każdej kondygnacji znajduje się toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami, w tym przestrzeń manewrowa, z przystosowanymi miskami ustępowymi, umywalkami i uchwytami ułatwiającymi korzystanie z urządzeń higieniczno-sanitarnych.

Pracownicy udzielający pomocy przy wejściu do budynku

Osobami oddelegowanymi do pomocy przy wejściu osób z niepełnosprawnościami do budynku są pracownicy portierni. Powiadamianie wskazanych pracowników odbywa się za pomocą dzwonka znajdującego się przy drzwiach wejściowych. Dodatkowo pracownicy portierni posiadają podgląd wejścia głównego przez okno znajdujące się w pomieszczeniu portierni.

Utrudnienia

Brak utrudnień.

Pomoc w pokonaniu większych barier w danym budynku

W przypadku niemożności dotarcia interesanta do właściwej komórki urzędu istnieje możliwość zejścia pracownika merytorycznego na parter i obsługi interesanta w dogodny dla niego sposób.

Obsługa osób słabosłyszących

Osoby, które trwale lub okresowo doświadczają trudności w komunikowaniu się mogą załatwić sprawę w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Rzeszowie, korzystając z następujących form komunikacji:

- korespondencja tradycyjna kierowana na adres Urzędu:
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, ul. Adama Stanisława Naruszewicza 11, 35-055 Rzeszów - elektroniczna skrzynka podawcza (http://epuap.gov.pl z użyciem profilu zaufanego ePUAP lub podpisu kwalifikowanego), adres skrytki: /wup-rzeszow/SkrytkaESP
- poczta elektroniczna e-mail: wup@wup-rzeszow.pl.
Istnieje także możliwość umówienia się na spotkanie w celu załatwienia sprawy w urzędzie i skorzystania w jego trakcie z pomocy tłumacza języka migowego. W tym celu należy złożyć wniosek do Urzędu, na co najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem. Trzy dni to czas niezbędny na odpowiednie przygotowanie organizacyjne spotkania. Wzór wniosku dostępny jest na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie pod adresem: www.wuprzeszow.praca.gov.pl, w zakładce „Urząd". Pracownik Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie skontaktuje się z osobą składającą wniosek i potwierdzi organizację spotkania oraz jego datę i godzinę.
W budynku są oznaczenia w alfabecie Breilla.
Nie ma druku (napisów) powiększonego dla osób niewidomych i słabowidzących.