Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

 • 13 kwietnia 2023 06:51

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie realizuje zadania w godzinach swojej pracy, tj. od poniedziałku do piątku
od 7:30 do 15:30.

Sprawy w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Rzeszowie załatwiane są według kolejności ich wpływu z zachowaniem terminów określonych w przepisach ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego
(t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735, z późn. zm.).

Korespondencję w postaci papierowej prosimy:

1)    kierować na adres:
 
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
ul. Adama Stanisława Naruszewicza 11
35-055 Rzeszów, gdzie mieści się kancelaria ogólna WUP, lub
 
2)    złożyć osobiście:
 • Kancelaria ogólna WUP w Rzeszowie - pokój nr 13;
 • Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Oddział Zamiejscowy w Krośnie ul. Lewakowskiego 27B, 38-400 Krosno, pokój Nr 31 i 42;
 • Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Oddział Zamiejscowy w Przemyślu, ul. Kościuszki 2, 38-700 Przemyśl, pokój Nr 206;
 • Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Oddział Zamiejscowy w Tarnobrzegu, ul. 1 - go Maja 4a, 39-400 Tarnobrzeg, pokój Nr 302 i 303.
Dokumenty elektroniczne, zgodnie z ustawą o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2021. poz. 2070, z późn. zm.) powinny być doręczane za pomocą elektronicznej platformy usług administracji publicznej.

Obsługa osób niesłyszących lub słabosłyszących

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie udostępnia usługi wspierające komunikowanie się osób niesłyszących
lub słabo słyszących na podstawie Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.1824, z późn. zm.).

Osoby trwale lub okresowo doświadczające trudności w komunikowaniu się, zwane dalej „osobami uprawnionymi” mogą załatwić sprawę w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Rzeszowie, korzystając z następujących form komunikacji:
 • korespondencja tradycyjna kierowana na adres Urzędu: Wojewódzki Urząd pracy w Rzeszowie, ul.Adama Stanisława Naruszewicza 11, 35-055 Rzeszów
 • elektroniczna skrzynka podawcza na adres:/WUP-RZESZOW/SkrytkaESP;
 • poczta elektroniczna e-mail: wup@wup-rzeszow.pl
Osoba uprawniona  ma prawo do:

Skorzystania z usług tłumacza języka migowego:

Osoba uprawniona, która zechce przyjść do Urzędu w celu uzyskania informacji uzyska pomoc tłumacza języka migowego. Umożliwi to bezpośrednią obsługę osób uprawnionych, które w trakcie wizyty mogą liczyć na bezpłatną pomoc w komunikacji.
W przypadku potrzeby załatwienia sprawy w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Rzeszowie przy pomocy osoby posługującej się językiem migowym, osoba uprawniona proszona jest o zgłoszenie tego faktu na co najmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą w Urzędzie, za pomocą wyżej wymienionych środków komunikowania się, wskazując jednocześnie przedmiot sprawy.
Zgłoszenia można dokonać na formularzu, którego wzór dostępny jest na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie pod adresem www.wuprzeszow.praca.gov.pl, w zakładce „Urząd”.

Przedmiotowe świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.), która zgłosi chęć skorzystania z tłumacza języka migowego.

Załatwienia sprawy przy pomocy osoby przybranej:

Istnieje możliwość reprezentowania osoby uprawnionej przez osobę przybraną. Może być nią być każda osoba fizyczna, która ukończyła 16 rok życia i została wybrana przez osobę uprawnioną. Zadaniem takiej osoby ma być pomoc w załatwieniu spraw w organach administracji publicznej.

UWAGA!
Osoba uprawniona ma prawo do korzystania z wybranej przez siebie formy komunikowania się z Urzędem.

Ogólny schemat kontroli projektów dofinansowanych ze środków UE realizowanych przez przedsiębiorców

Schemat kontroli projektów dofinansowanych ze środków UE realizowanych przez przedsiębiorców

Przejdź do wpisu

Załatwianie spraw

 • 03 sierpnia 2011 11:15


 

Wojewódzki Urząd Pracy realizuje zadania w godzinach swojej pracy, tj. od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30.

Podania (wnioski) można składać w godzinach pracy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w:

 1. Kancelarii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie - ul. Lisa Kuli 20, 35-025 Rzeszów,
  pokój Nr 1,
 2. sekretariacie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie - ul. Lisa Kuli 20, 35-025 Rzeszów,
  pokój Nr 202,

   
 3. w Oddziałach Zamiejscowych w:

  1. Krośnie - ul.Lewakowskiego 27B, 38-400 Krosno, pokój Nr 31. Terenem działania Oddziału Zamiejscowego w Krośnie jest: miasto Krosno i powiaty: bieszczadzki, brzozowski, jasielski, krośnieński, leski i sanocki.

    
  2. Przemyślu - ul. Katedralna 5, 37-700 Przemyśl, pokój Nr 4. Terenem działania Oddziału Zamiejscowego w Przemyślu jest: miasto Przemyśl i powiaty: jarosławski, lubaczowski, przemyski i przeworski.

    
  3. Tarnobrzegu - Pl. Bartosza Głowackiego 34, 39-400 Tarnobrzeg, pokój Nr 7. Terenem działania Oddziału Zamiejscowego w Tarnobrzegu jest: miasto Tarnobrzeg i powiaty: mielecki, niżański, stalowowolski i tarnobrzeski.

  lub pocztą na adres ul. Lisa Kuli 20, 35-025 Rzeszów.Tryb rozpatrywania petycji, wniosków i skarg określa ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).

Organizację przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002r. Nr 5, poz. 46).

 

SKARGASkargi składa się do organów właściwych do ich rozpatrzenia.
Przedmiotem skargi może być w szczególności:

 1. zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników,

   
 2. naruszenie praworządności lub interesów skarżących,

   
 3. przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.Organ właściwy do załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki nie później jednak niż w ciągu miesiąca. O każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie organ administracji publicznej obowiązany jest zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy, również w przypadku zwłoki w załatwieniu sprawy z przyczyn niezależnych od organu. Na niezałatwienie sprawy w terminie lub na przewlekłe prowadzenie postępowania stronie służy  zażalenie do organu wyższego stopnia, a jeżeli nie ma takiego organu - wezwanie do usunięcia naruszenia prawa. O sposobie załatwienia skargi zawiadamia się skarżącego.

Jeżeli organ, który otrzymał skargę, nie jest właściwy do jej rozpatrzenia, obowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni, przekazać ją właściwemu organowi, zawiadamiając równocześnie o tym skarżącego, albo wskazać mu właściwy organ.

 

WNIOSEKWnioski składa się do organów właściwych ze względu na przedmiot wniosku.
Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy:

 1. ulepszenia organizacji,

   
 2. wzmocnienia praworządności,

   
 3. usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom,

   
 4. ochrony własności,

   
 5. lepszego zaspakajania potrzeb ludności.


Organ właściwy do załatwienia wniosku powinien załatwić wniosek bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca. O sposobie załatwienia wniosku zawiadamia się wnioskodawcę. W razie niemożności załatwienia wniosku w terminie organ właściwy obowiązany jest w tym terminie zawiadomić wnioskodawcę o czynnościach podjętych w celu rozpatrzenia wniosku oraz o przewidywanym terminie załatwienia wniosku.
Wnioskodawcy niezadowolonemu ze sposobu załatwienia wniosku służy prawo wniesienia skargi. Prawo wniesienia skargi służy również w przypadku niezałatwienia wniosku w terminie.
Jeżeli organ, który otrzymał wniosek, nie jest właściwy do jego rozpatrzenia, obowiązany jest w ciągu siedmiu dni przekazać go właściwemu organowi. O przekazaniu wniosku zawiadamia się równocześnie wnioskodawcę.

 

ORGANIZACJA PRZYJMOWANIA I ROZPATRYWANIA SKARG I WNIOSKÓWSkargi i wnioski mogą być wnoszone:

 1. pisemnie,

   
 2. telegraficznie,

   
 3. za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej,

   
 4. ustnie do protokołu.


Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

Jeżeli z treści skargi lub wniosku nie można należycie ustalić ich przedmiotu, wzywa się wnoszącego skargę lub wniosek do złożenia w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania wezwania, wyjaśnienia lub uzupełnienia, z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpoznania.

Nikt nie może być narażony na jakikolwiek uszczerbek lub zarzut z powodu złożenia skargi lub wniosku albo z powodu dostarczenia materiału do publikacji o znamionach skargi lub wniosku, jeżeli działa w granicach prawem dozwolonych.

Przejdź do wpisu
Powrót