Zasady działania Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy

 • 22 lutego 2019 10:53

 1. Wojewódzka Rada Rynku Pracy jest organem opiniodawczo-doradczym Marszałka Województwa w sprawach polityki rynku pracy. Kadencja trwa 4 lata;

 2. W skład Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy wchodzą osoby powołane przez Marszałka Województwa spośród działających na terenie województwa :
  1. wojewódzkich struktur każdej organizacji związkowej, reprezentatywnej w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego;
  2. wojewódzkich struktur każdej organizacji pracodawców, reprezentatywnej w rozumieniu ustawy o Razie Dialogu Społecznego;
  3. społeczno-zawodowych organizacji rolników, w tym związków zawodowych rolników indywidualnych i izb rolniczych;
  4. organizacji pozarządowych zajmujących się statutowo problematyką rynku pracy;

 3. Marszałek województwa może powołać w skład rady rynku pracy trzech przedstawicieli spośród organów samorządu terytorialnego lub nauki o szczególnej wiedzy i autorytecie w obszarze działania rady.

 4. Członków Rady powołuje Marszałek Województwa spośród kandydatów zgłoszonych przez właściwe organy i organizacje.

 5. Pracami Rady kieruje przewodniczący, a w razie jego nieobecności wiceprzewodniczący.

 6. Przewodniczący Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w szczególności:
  1. ustala przedmiot i termin obrad rady;
  2. przewodniczy obradom rady;
  3. reprezentuje rade w kontaktach z innymi organami i instytucjami;
  4. zaprasza na posiedzenia rady przedstawicieli organów, organizacji i instytucji niereprezentowanych w radzie;
  5. inicjuje i organizuje prace rady.

 7. Posiedzenia Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy odbywają się co najmniej raz na kwartał.

 8. W uzasadnionych przypadkach możliwe jest uzyskanie opinii członków rady w trybie obiegowym.

 9. Posiedzenia Rady zwołuje przewodniczący:
  1. z własnej inicjatywy;
  2. na wniosek co najmniej połowy liczby członków Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy;

 10. Rada wyraża swoją opinię w sprawach należących do zakresu jej kompetencji w formie:
  1. uchwały,
  2. odpowiedniego zapisu w protokole posiedzenia rady;

 11. Uchwały w sprawach wymagających opinii rady zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków rady rynku pracy. W przypadku równej liczy głosów „za” i „przeciw” decyzję podejmuje przewodniczący rady rynku pracy;

 12. Głosowania są jawne. Na umotywowany wniosek członka rady przewodniczący zarządza głosowanie tajne.

Przejdź do wpisu

Wojewódzka Rada Rynku Pracy

 • 21 stycznia 2015 09:26

Zasady działania Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy

 1. Wojewódzka Rada Rynku Pracy jest organem opiniodawczo-doradczym Marszałka Województwa w sprawach polityki rynku pracy. Kadencja trwa 4 lata;

 2. W skład Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy wchodzą osoby powołane przez Marszałka Województwa spośród działających na terenie województwa :
  1. wojewódzkich struktur każdej organizacji związkowej, reprezentatywnej w rozumieniu ustawy o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych,
  2. wojewódzkich struktur każdej organizacji pracodawców, reprezentatywnej w rozumieniu ustawy o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych,
  3. społeczno-zawodowych organizacji rolników, w tym związków zawodowych rolników indywidualnych i izb rolniczych;
  4. organizacji pozarządowych zajmujących się statutowo problematyką rynku pracy;

 3. Członków Rady powołuje Marszałek Województwa spośród kandydatów zgłoszonych przez właściwe organy i organizacje;

 4. Pracami Rady kieruje przewodniczący, a w razie jego nieobecności wiceprzewodniczący.

 5. Przewodniczący Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w szczególności:
  1. ustala przedmiot i termin obrad rady;
  2. przewodniczy obradom rady;
  3. reprezentuje rade w kontaktach z innymi organami i instytucjami;
  4. zaprasza na posiedzenia rady przedstawicieli organów, organizacji i instytucji niereprezentowanych w radzie;
  5. inicjuje i organizuje prace rady.

 6. Posiedzenia Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy odbywają się co najmniej raz na kwartał.

 7. W uzasadnionych przypadkach możliwe jest uzyskanie opinii członków rady w trybie obiegowym.

 8. Posiedzenia Rady zwołuje przewodniczący:
  1. z własnej inicjatywy;
  2. na wniosek co najmniej połowy liczby członków Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy;

 9. Rada wyraża swoją opinię w sprawach należących do zakresu jej kompetencji w formie:
  1. uchwały,
  2. odpowiedniego zapisu w protokole posiedzenia rady;

 10. Uchwały w sprawach wymagających opinii rady zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków rady rynku pracy. W przypadku równej liczy głosów „za” i „przeciw” decyzję podejmuje przewodniczący rady rynku pracy;

 11. Głosowania są jawne. Na umotywowany wniosek członka rady przewodniczący zarządza głosowanie tajne.
 12.  

Przejdź do wpisu

Wojewódzka Rada Zatrudnienia

 • 11 marca 2009 10:25


Zasady działania Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia:

 1. Wojewódzka Rada Zatrudnienia jest organem opiniodawczo-doradczym Marszałka Województwa. Kadencja trwa 4 lata.

 2. W skład Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia wchodzą osoby powołane przez Marszałka Województwa spośród działających na terenie województwa:
  1. wojewódzkich struktur każdej organizacji związkowej, reprezentatywnej w rozumieniu ustawy o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych,
  2. wojewódzkich struktur każdej organizacji pracodawców, reprezentatywnej w rozumieniu ustawy o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych,
  3. społeczno-zawodowych organizacji rolników, w tym związków zawodowych rolników indywidualnych i izb rolniczych,
  4. organizacji pozarządowych zajmujących się statutowo problematyką rynku pracy,
  5. przedstawiciel nauki – delegowany przez Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej Polskiej Akademii Nauk,
  6. przedstawiciel Wojewody.

 3. Członków Rady powołuje Marszałek Województwa spośród kandydatów zgłoszonych przez właściwe organy i organizacje.

 4. Posiedzenia plenarne Rady Zatrudnienia powinny odbywać się co najmniej raz na kwartał.

 5. Posiedzenia Rady zwołuje przewodniczący:
  1. z własnej inicjatywy,
  2. na wniosek co najmniej 1/3 liczby członków Rady.

 6. Posiedzenie może być zwołane na wniosek Marszałka Województwa.

 7. Rada wyraża swoją opinię w sprawach należących do zakresu jej kompetencji w formie:
  1. odrębnej uchwały,
  2. odpowiedniego zapisu w protokole posiedzenia Rady.

 8. Głosowania są jawne. Na umotywowany wniosek członka Rady przewodniczący zarządza głosowanie tajne.

Przejdź do wpisu

Wojewódzka Rada Zatrudnienia

 • 30 września 2008 08:30

Zasady działania Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia:

1. Wojewódzka Rada Zatrudnienia jest organem opiniodawczo-doradczym Marszałka Województwa w sprawach polityki rynku pracy. Kadencja trwa 4 lata.

2. W skład Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia wchodzą osoby powoływane przez Marszałka Województwa spośród działających na terenie województwa:
   a) wojewódzkich struktur każdej organizacji związkowej reprezentatywnej
w rozumieniu ustawy o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych,
   b) wojewódzkich struktur każdej organizacji pracodawców, reprezentatywnej w rozumieniu ustawy o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych,
   c) społeczno-zawodowych organizacji rolników, w tym zwiazków zawodowych rolników indywidualnych i izb rolniczych,
   d) organizacji pozarządowych zajmujących się statutowo problematyką rynku pracy,
   e) przedstawicieli nauki - delegowanych przez Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej Polskiej Akademii Nauk,,
   f) przedstawiciel wojewody.


3. Wojewódzka Rada Zatrudnienia wybiera spośród swoich członków przewodniczącego i wiceprzewodniczącego na czas trwania kadencji. Pracami Rady kieruje przewodniczący, a w razie jego nieobecności wiceprzewodniczący.

4. Posiedzenia Rady Zatrudnienia odbywają się co najmniej raz na kwartał.

5. Posiedzenia Rady zwołuje w porozumieniu z Marszałkiem Województwa przewodniczący, a w jego zastępstwie wiceprzewodniczący:
    a) z własnej inicjatywy,
    b) na wniosek co najmniej 1/3 liczby członków Rady.

6. Posiedzenie może być zwołane na wniosek Marszałka Województwa.

7. Rada wyraża swoją opinię w sprawach należących do zakresu jej kompetencji w formie:
    a) uchwały,
    b) odpowiedniego zapisu w protokole posiedzenia Rady.

8. Głosowania są jawne. Na umotywowany wniosek członka Rady przewodniczący zarządza głosowanie tajne.

9. Na posiedzenia Rady, na których będą omawiane w szczególności problemy promocji zatrudnienia i łagodzenia skutków bezrobocia mogą być zapraszani, w celu reprezentacji stanowiska w omawianych sprawach przedstawiciele organów, organizacji i instytucji niereprezentowanych w Radzie.

Przejdź do wpisu
Powrót