Zakres działania Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy

 • 22 lutego 2019 11:01

 1. Inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnego i produktywnego zatrudnienia w województwie.

 2. Ocena racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy.

 3. Opiniowanie projektu regionalnego planu działań oraz okresowych sprawozdań z jego realizacji.

 4. Opiniowanie kryteriów podziału środków Funduszu Pracy dla samorządów powiatowych danego województwa na finansowanie programów dotyczących promocji zatrudnienia i finansowanie innych fakultatywnych zadań oraz opiniowanie opracowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie propozycji przeznaczenia środków Funduszu Pracy będących w dyspozycji samorządu województwa i sprawozdań z ich wykorzystania.

 5. Składanie wniosków i wydawanie opinii w sprawach dotyczących kierunków kształcenia, w tym opinii o zasadności kształcenia w danym zawodzie zgodnie z potrzebami rynku pracy, szkolenia zawodowego oraz zatrudnienia w województwie.

 6. Ocenianie okresowych sprawozdań z działalności Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie oraz przedstawianie Radzie Rynku Pracy okresowych sprawozdań i wniosków w sprawach zatrudnienia;

 7. Delegowanie przedstawicieli do komisji konkursowej dokonującej wyboru kandydata na stanowisko Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie;

 8. Opiniowanie wniosków o odwołanie Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie;

 9. Opiniowanie wojewódzkich kryteriów wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców;

 10. Współpraca z wojewódzkimi radami dialogu społecznego, w szczególności w zakresie inicjowania programów i partnerstwa na rzecz wzrostu zatrudnienia i rozwoju rynku pracy;

 11. Wydawanie opinii w sprawach dotyczących młodocianych, w zakresie dotyczącym wykazu zawodów, za które może być dokonywana z Funduszu Pracy refundacja wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego.

Przejdź do wpisu

Wojewódzka Rada Rynku Pracy

 • 21 stycznia 2015 09:27

Zakres działania Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy:

 1. Inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnego i racjonalnego zatrudnienia w województwie;

 2. Ocena racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy;

 3. Opiniowanie projektu regionalnego planu działań oraz okresowych sprawozdań z jego realizacji;

 4. Opiniowanie kryteriów podziału środków Funduszu Pracy dla samorządów powiatowych danego województwa na finansowanie programów dotyczących promocji zatrudnienia i finansowanie innych fakultatywnych zadań oraz opiniowanie opracowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie propozycji przeznaczenia środków Funduszu Pracy będących w dyspozycji samorządu województwa i sprawozdań z ich wykorzystania;

 5. Składanie wniosków i wydawanie opinii w sprawach dotyczących kierunków kształcenia, szkolenia zawodowego oraz zatrudnienia w województwie;

 6. Ocenianie okresowych sprawozdań z działalności Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie oraz przedstawianie Radzie Rynku Pracy okresowych sprawozdań i wniosków w sprawach zatrudnienia;

 7. Delegowanie przedstawicieli do komisji konkursowej dokonującej wyboru kandydata na stanowisko Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie;

 8. Opiniowanie wniosków o odwołanie Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie;

 9. Opiniowanie wojewódzkich kryteriów wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców;

 10. Współpraca z wojewódzkimi komisjami dialogu społecznego, w szczególności w zakresie inicjowania programów i partnerstwa na rzecz wzrostu zatrudnienia i rozwoju rynku pracy;

 11. Wydawanie opinii w sprawach dotyczących młodocianych, w zakresie dotyczącym wykazu zawodów, za które może być dokonywana z Funduszu Pracy refundacja wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego.

 

Przejdź do wpisu

Wojewódzka Rada Zatrudnienia

 • 11 marca 2009 11:01


Zakres działania Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia:


 1. Inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnego i racjonalnego zatrudnienia w województwie.

 2. Ocena racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy.

 3. Opiniowanie kryteriów podziału środków Funduszu Pracy dla samorządów powiatowych danego województwa na finansowanie programów dotyczących promocji zatrudnienia i finansowanie innych fakultatywnych zadań oraz opiniowanie opracowanych przez Wojewódzki urząd Pracy w Rzeszowie propozycji przeznaczenia środków Funduszu Pracy będących w dyspozycji samorządu województwa i sprawozdań z ich wykorzystania.

 4. Składanie wniosków i wydawanie opinii w sprawach dotyczących kierunków kształcenia, szkolenia zawodowego oraz zatrudnienia w województwie.

 5. Ocenianie okresowych sprawozdań z działalności Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie oraz przedstawianie Naczelnej Radzie Zatrudnienia okresowych sprawozdań i wniosków w sprawach zatrudnienia.

 6. Delegowanie przedstawicieli do komisji konkursowej w liczbie równej co najmniej połowie składu komisji dokonującej wyboru kandydata na stanowisko Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie.

 7. Opiniowanie wniosków o odwołanie lub wnioskowanie o odwołanie Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie.

 8. Delegowanie przedstawiciela do Naczelnej Rady Zatrudnienia.

 9. Opiniowanie wojewódzkich kryteriów wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców.

 10. Wydawanie opinii w sprawach dotyczących młodocianych, w zakresie dotyczącym wykazu zawodów, za które może być dokonywana z Funduszu Pracy refundacja wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego.

Przejdź do wpisu

Wojewódzka Rada Zatrudnienia

 • 30 września 2008 08:30

Zakres działania Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia:

1. Inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnego i produktywnego zatrudnienia w województwie,

2. Ocena racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy,

3. Opiniowanie kryteriów podziału środków Funduszu Pracy dla samorządów powiatowych danego województwa na finansowanie programów dotyczących promocji zatrudnienia i finansowanie innych fakultatywnych zadań oraz opiniowanie opracowywanych przez wojewódzkie urzędy pracy propozycji przeznaczenia środków Funduszu Pracy będących w dyspozycji samorządu województwa i sprawozdań z ich wykorzystania,

4. Składanie wniosków i wydawanie opinii w sprawach dotyczących kierunków kształcenia, szkolenia zawodowego oraz zatrudnienia w województwie,

5. Ocenianie okresowych sprawozdań z działalności wojewódzkich urzędów pracy oraz przedstawienie Naczelnej Radzie Zatrudnienia okresowych sprawozdań i wniosków w sprawach zatrudnienia,

6. Delegowanie przedstawicieli do komisji konkursowej w liczbie równej co najmniej połowie składu komisji dokonującej wyboru kandydata na stanowisko dyrektora wojewódzkiego urzędu pracy,

7. Opiniowanie wniosków o odwołanie lub wnioskowanie o odwołanie dyrektora wojewódzkiego  urzędu pracy,

8. Delegowanie przedstawiciela do Naczelnej Rady Zatrudnienia.

 

Przejdź do wpisu
Powrót