Opiniowanie zasadności kształcenia

 • 25 lutego 2021 11:00

Informacja
dotycząca wydawania opinii o zasadności kształcenia w danym zawodzie zgodnie z potrzebami rynku pracy, szkolenia zawodowego oraz zatrudnienia w województwie przez  Wojewódzką Radę Rynku Pracy w Rzeszowie.

Na podstawie art. 22 ust. 5 pkt 5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1482 z późn.zm.), w związku  z art. 68  ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.), Wojewódzka Rada Rynku Pracy w Rzeszowie opiniuje zasadność kształcenia w danym zawodzie zgodnie z potrzebami rynku pracy, szkolenia zawodowego oraz zatrudnienia w województwie.
 
W celu ujednolicenia postępowania w sprawie uzyskania powyższej opinii  przygotowana została procedura jej wydawania:
 1. Dyrektor szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe składa do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie wniosek owydanie opinii przez Wojewódzką Radę Rynku Pracy  o zasadności kształcenia w danym zawodzie zgodnie  z potrzebami rynku pracy, szkolenia zawodowego oraz zatrudnienia w województwie.
 2. Wniosek jest rozpatrywany - w miarę możliwości na pierwszym, od daty jego złożenia, posiedzeniu Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy.
  Termin posiedzenia zamieszczany jest na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w zakładce „Aktualności".
 3. Zgodnie z art. 22 ust.5a ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy przed wydaniem opinii o zasadności kształcenia w danym zawodzie zgodnie z potrzebami rynku pracy, szkolenia zawodowego oraz zatrudnienia w województwie Wojewódzka Rada Rynku Pracy w Rzeszowie  może zasięgnąć opinii powiatowej rady rynku pracy właściwej miejscowo ze względu na siedzibę szkoły.
 4. Zgodnie z art. 22 ust. 5b ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Wojewódzka Rada Rynku Pracy w Rzeszowie wydaje opinię o zasadności kształcenia w danym zawodzie po zapoznaniu się z prognozą zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy, o której mowa w art. 46b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe,  na podstawie analizy złożonych dokumentów, informacji zawartych we wniosku i danych statystycznych przedstawionych przez Wojewódzki Urząd Pracy  w Rzeszowie.
 5. Zgodnie z art. 22 ust. 5c ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy opinia o zasadności kształcenia w danym zawodzie zgodnie z potrzebami rynku pracy, o której mowa w ust. 5 pkt 5, jest wydawana na okres 5 lat, z zastrzeżeniem art. 68 ust. 7b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe.
 6. W przypadku wydawania opinii o zasadności kształcenia w danym zawodzie zgodnie z potrzebami rynku pracy, o której mowa w ust.5 pkt.5, na podstawie art. 22 ust. 5d Marszałek Województwa  Podkarpackiego zaprasza do udziału w posiedzeniu Wojewódzkiej Rady Rynku  Pracy  w Rzeszowie :
I. przedstawiciela pracodawców, organizacji pracodawców, samorządu gospodarczego, innej organizacji gospodarczej, stowarzyszenia lub samorządu zawodowego, lub sektorowej rady do spraw kompetencji, właściwych dla opiniowanego zawodu;
II. dyrektora szkoły występującego o wydanie opinii o zasadności kształcenia w danym zawodzie;
III. przedstawiciela organu prowadzącego szkołę, której dyrektor wystąpił o wydane opinii o zasadności kształcenia w danym zawodzie;
IV. przedstawiciela kuratora oświaty;
V. przedstawiciela właściwej miejscowo powiatowej rady rynku pracy ze względu na siedzibę szkoły, która wystąpiła o wydanie opinii o zasadności kształcenia w danym zawodzie.
 1. Wojewódzka Rada Rynku Pracy w Rzeszowie wydaje – w formie uchwały – opinię o zasadności kształcenia  w danym zawodzie.
 2. Opinia Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Rzeszowie może być: pozytywna lub negatywna.
 3. Od opinii Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Rzeszowie odwołanie nie przysługuje.
 4. Nieprawidłowe lub niekompletne wypełnienie złożonego wniosku spowoduje, iż wniosek nie będzie rozpatrywany  do momentu jego uzupełnienia.
Obowiązujący wzór  wniosku o zaopiniowanie zasadności kształcenia w zawodzie

Przejdź do wpisu

Opiniowanie zasadności kształcenia

 • 29 stycznia 2019 12:48

Informacja dotycząca wydawania opinii przez Wojewódzką Radę Rynku Pracy w Rzeszowie o zasadności kształcenia w danym zawodzie zgodnie z potrzebami rynku pracy, szkolenia zawodowego oraz zatrudnienia w województwie w okresie od 01 stycznia do 31 sierpnia 2019 r.
 

Wojewódzka Rada Rynku Pracy w Rzeszowie działając na podstawie art. 22 ust. 5 pkt 5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1265, z późn.zm.), w związku z art. 68 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.) opiniuje zasadność kształcenia w danym zawodzie zgodnie z potrzebami rynku pracy, szkolenia zawodowego oraz zatrudnienia w województwie.
 

W celu ujednolicenia zasad postępowania w sprawie uzyskania opinii ustala się następującą procedurę jej wydawania:

 1. Dyrektor szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe składa do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie wniosek o wydanie opinii przez Wojewódzką Radę Rynku Pracy o zasadności kształcenia w danym zawodzie zgodnie z potrzebami rynku pracy, szkolenia zawodowego oraz zatrudnienia w województwie;
 2. Wniosek jest rozpatrywany - w miarę możliwości na pierwszym, od daty jego złożenia, posiedzeniu Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy z zastrzeżeniem pkt.9.
  Posiedzenia WRRP odbywają się co najmniej raz na kwartał.
  Termin posiedzenia zamieszczany jest na stronie internetowej WUP w zakładce „aktualności”;
 3. przed wydaniem opinii o zasadności kształcenia w danym zawodzie zgodnie z potrzebami rynku pracy, szkolenia zawodowego oraz zatrudnienia w województwie Wojewódzka Rada Rynku Pracy w Rzeszowie może zasięgnąć opinii powiatowej rady rynku pracy właściwej miejscowo ze względu na siedzibę szkoły;
 4. Wojewódzka Rada Rynku Pracy w Rzeszowie wydaje opinię o zasadności kształcenia w danym zawodzie na podstawie analizy złożonych dokumentów, informacji zawartych we wniosku i danych statystycznych przedstawionych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie;
 5. Opinia o zasadności kształcenia w danym zawodzie zgodnie z potrzebami rynku pracy, o której mowa w art.22 ust. 5 pkt 5c ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy , jest wydawana na okres 5 lat, z zastrzeżeniem art. 68 ust. 7b ustawy - Prawo oświatowe;
 6. Wojewódzka Rada Rynku Pracy w Rzeszowie wydaje – w formie uchwały – opinię o zasadności kształcenia w danym zawodzie;
 7. Opinia Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Rzeszowie może być pozytywna lub negatywna;
 8. Od opinii Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Rzeszowie odwołanie nie przysługuje;
 9. Nieprawidłowe lub niekompletne wypełnienie złożonego wniosku spowoduje, że wniosek nie będzie rozpatrywany do momentu jego uzupełnienia.

Wzór wniosku.

Przejdź do wpisu

Opiniowanie nowych kierunków kształcenia

 • 11 października 2017 07:20

Informacja dotycząca opiniowania nowych kierunków kształcenia przez Wojewódzką Radę Rynku Pracy w Rzeszowie.

 

 

Na podstawie art. 22 ust. 5 pkt 5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r. poz.149 z późn.zm.), w związku z art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), Wojewódzka Rada Rynku Pracy w Rzeszowie opiniuje tworzenie nowego kierunku kształcenia zawodowego w województwie podkarpackim.

 

 

W celu ujednolicenia postępowania w sprawie uzyskania powyższej opinii przygotowana została procedura jej wydawania:

 

 

 1. Dyrektor szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe składa do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie wniosek o wydanie opinii przez Wojewódzką Radę Rynku Pracy w sprawie utworzenia nowego kierunku kształcenia. Do wniosku należy dołączyć opinię Powiatowej Rady Rynku Pracy, właściwej siedzibie szkoły.

 2. Wniosek jest rozpatrywany na pierwszym, od daty jego złożenia, posiedzeniu Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy. Termin posiedzenia zamieszczany jest na stronie internetowej WUP w zakładce „aktualności”.

 3. Wojewódzka Rada Rynku Pracy w Rzeszowie wydaje opinię na temat wnioskowanego kierunku na podstawie analizy złożonych dokumentów, informacji zawartych we wniosku i danych statystycznych przedstawionych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie.

 4. Na posiedzenie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Rzeszowie mogą być zapraszani przedstawiciele szkół wnioskujących.

 5. Wojewódzka Rada Rynku Pracy w Rzeszowie wydaje – w formie uchwały – opinię w sprawie utworzenia nowego kierunku kształcenia.

 6. Opinia Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Rzeszowie może być: pozytywna lub negatywna.

 7. Od opinii Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Rzeszowie odwołanie nie przysługuje.

 8. Nieprawidłowe lub niekompletne wypełnienie złożonego wniosku spowoduje, iż wniosek nie będzie rozpatrywany do momentu jego uzupełnienia.

 

 

Wzór wniosku

Przejdź do wpisu

Opiniowanie nowych kierunków kształcenia

 • 21 stycznia 2015 09:24

Informacja dotycząca opiniowania nowych kierunków kształcenia przez Wojewódzką Radę Rynku Pracy w Rzeszowie.

 

 

Na podstawie art. 22 ust. 5 pkt 5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. tj.2013.674 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572,z późn. zm.), Wojewódzka Rada Rynku Pracy w Rzeszowie opiniuje tworzenie nowego kierunku kształcenia zawodowego w województwie podkarpackim.

 

 

 

W celu ujednolicenia postępowania w sprawie uzyskania powyższej opinii przygotowana została procedurę jej wydawania.

 1. Dyrektor szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe składa do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie wniosek o wydanie opinii przez Wojewódzką Radę Rynku Pracy w sprawie utworzenia nowego kierunku kształcenia. Do wniosku należy dołączyć opinię Powiatowej Rady Rynku Pracy, właściwej siedzibie szkoły.

 2. Wniosek jest rozpatrywany na pierwszym, od daty jego złożenia, posiedzeniu Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy. Termin posiedzenia zamieszczany jest na stronie internetowej WUP w zakładce „aktualności”.

 3. Wojewódzka Rada Rynku Pracy w Rzeszowie wydaje opinię na temat wnioskowanego kierunku na podstawie analizy złożonych dokumentów, informacji zawartych we wniosku i danych statystycznych przedstawionych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie.

 4. Na posiedzenie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Rzeszowie mogą być zapraszani przedstawiciele szkół wnioskujących.

 5. Wojewódzka Rada Rynku Pracy w Rzeszowie wydaje – w formie uchwały – opinię w sprawie utworzenia nowego kierunku kształcenia.

 6. Opinia Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Rzeszowie może być: pozytywna lub negatywna.

 7. Od opinii Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Rzeszowie odwołanie nie przysługuje.

 8. Nieprawidłowe lub niekompletne wypełnienie złożonego wniosku spowoduje, iż wniosek nie będzie rozpatrywany do momentu jego uzupełnienia.


Wzór wniosku

Przejdź do wpisu

Opiniowanie nowych kierunków kształcenia

 • 26 października 2012 09:41

Informacja dotycząca opiniowania nowych kierunków kształcenia przez Wojewódzką Radę Zatrudnienia dla Województwa PodkarpackiegoNa podstawie art. 22 ust. 5 pkt 4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 205, poz. 1206),  Wojewódzka Rada Zatrudnienia dla Województwa Podkarpackiego opiniuje tworzenie nowego kierunku kształcenia zawodowego w województwie podkarpackim.


W celu ujednolicenia postępowania w sprawie uzyskania powyższej opinii Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie  przygotował procedurę jej wydawania.
 

Procedura wydawania opinii przez Wojewódzką Radę Zatrudnienia

 

Wzór wniosku

 

Przejdź do wpisu
Powrót