Majątek

 • 27 maja 2022 10:04

 

Wojewódzki Urząd Pracy jako jednostka budżetowa wchodzi w skład struktury organizacyjnej Samorządu Województwa Podkarpackiego.
 
 1. Zestawienie środków trwałych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Rzeszowie wg stanu na dzień 31.12.2021 r. (wartości brutto):
 1. Wartości niematerialne i prawne: 1 230 541,72
 2. Rzeczowe aktywa trwałe:

  - grunty: 1 469 886,31

  - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej: 9 909 051,82 zł

  - urządzenia techniczne i maszyny: 1 389 582,12 zł

  - środki transportu: 318 666,50 zł

  - narzędzia, przyrządy, wyposażenie: 333 647,25 zł

 3. pozostałe środki trwałe w używaniu: 1 977 273,54 zł

 

Przejdź do wpisu

Majątek

 • 16 listopada 2009 09:43

 

Wojewódzki Urząd Pracy jako jednostka budżetowa wchodzi w skład struktury organizacyjnej Samorządu Województwa Podkarpackiego.

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie dysponuje następującym majątkiem:
 1. Nieruchomości (lokale) położone w:

  1. Rzeszowie - ul. Lisa Kuli 20, 35-025 Rzeszów - na podstawie decyzji Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 27 stycznia 2004 r. w sprawie ustanowienia trwałego zarządu na rzecz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie trwałego zarządu nieruchomością stanowiącą własność Województwa Podkarpackiego (łączna powierzchnia WUP: 1243,63 m2 + 279,07 m2; części wspólnej = łącznie 1522,70 m2 ),
  2. Rzeszowie - ul. Poniatowskiego 10, 35-959 Rzeszów - na podstawie umowy najmu Nr 75/06 zawartej w dniu 18 grudnia 2006 r. z Grupą Sokrates Sp. z o.o. (łączna powierzchnia - 595,4 m2),
  3. Rzeszowie - ul. Zygmuntowska 9a, 35-025 Rzeszów - na podstawie umowy najmu Nr 44/07 zawartej w dniu 4 lipca 2007 r. z "BURMAN" Sp. z o.o. (łączna powierzchnia WUP - 241,10 m2, + 74,47 m2 części wspólnej = łącznie 315,57 m2 ),
  4. Rzeszowie - ul. Króla Kazimierza 7, 35-061 Rzeszów - na podstawie umowy najmu Nr RARR/CAD/928/2009 zawartej w dniu 6 listopada 2009 r. z Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna (łączna powierzchnia - 431 m2 ),
  5. Krośnie - ul. Lewakowskiego 27B, 38-400 Krosno - na podstawie decyzji Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 25 lutego 2002 r. w sprawie ustanowienia trwałego zarządu na rzecz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie (łączna powierzchnia - 270,87 m2),
  6. Przemyślu - ul. Katedralna 5, 37-700 Przemyśl - na podstawie umowy najmu Nr 48/2009 zawartej w dniu 8 lipca 2009 r. z Przemyską Kapitułą Metropolitalną Obrządku Łacińskiego w Przemyślu (łączna powierzchnia - 242 m2),
  7. Tarnobrzegu - Pl. Bartosza Głowackiego 34, 39-400 Tarnobrzeg - na podstawie umowy użyczenia zawartej w dniu 28 lipca 2009 r. z Tarnobrzeskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.  (łączna powierzchnia - 219,45 m2),
  8. Stalowej Woli - ul. Staszica 15, 37-450 Stalowa Wola - na podstawie umowy najmu zawartej w dniu 3 sierpnia 2004 r. z Zakładem Administracji Budynków w Stalowej Woli (łączna powierzchnia - 78,69 m2).
 2. Aktywa trwałe wg stanu na dzien 31.12.2008 r. (wartość brutto): 6.726.468,36

  1. Wartości niematerialne i prawne: 551.268,17
  2. Rzeczowe aktywa trwałe: 4.623.886,01

   - grunty: 17.212,75

   - budynki i budowle: 1.873.081,76

   - urządzenia techniczne i maszyny: 1.998.935,46

   - środki transportowe: 240.100,00

   - narzędzia, przyrządy, wyposażenie: 494.556,04
  3. pozostałe środki trwałe w używaniu: 1.551.314,18

Przejdź do wpisu
Powrót