Udostępnianie informacji publicznej

 • 27 maja 2022 11:16

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie jest udostępniania na wniosek.

Wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej DRUK DO POBRANIA
Wzór wniosku ma charakter jedynie pomocniczy. Do Urzędu można złożyć wniosek bez specjalnego formularza.
 
Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje Urząd, nie umożliwiają udostępnienia informacji publicznej w sposób i w formie określonych we wniosku.
 
Jak dostarczyć wniosek:
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej można przekazać do Urzędu w jeden z niżej wymienionych sposobów:
 

 • przesłać pocztą tradycyjną na adres:
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
ul. Adama Stanisława Naruszewicza 11
35-055 Rzeszów
 
 • złożyć osobiście:
 • Kancelaria ogólna WUP w Rzeszowie - pokój nr 13;
 • Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Oddział Zamiejscowy w Krośnie
  ul. Lewakowskiego 27B
  38-400 Krosno;
 • Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Oddział Zamiejscowy w Przemyślu
  ul. Kościuszki 2
  38-700 Przemyśl;
 • Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Oddział Zamiejscowy w Tarnobrzegu
  ul. 1 - go Maja 4a
  39-400 Tarnobrzeg.
 
 
 • przesłać za pomocą platformy ePUAP na adres: /WUP-RZESZOW/SkrytkaESP
 
Opłaty
Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, pojawią się dodatkowe koszty związane
ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, Urząd pobiera od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom. Wysokość opłaty ustalana jest każdorazowo, na podstawie rzeczywiście poniesionych kosztów z tym związanych. W takim przypadku, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, Urząd powiadomi wnioskodawcę o wysokości opłaty. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba, że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.

Termin udostępnienia informacji publicznej na wniosek:
Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni
od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w wyżej wskazanym terminie, Urząd powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni wnioskowaną informację,
nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.
 
Tryb odwoławczy:
Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji publicznej następuje, w przypadkach przewidzianych ustawą, w drodze decyzji administracyjnej, na którą przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.
 
Podstawa prawna
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 902).
 

Przejdź do wpisu

Powrót