Wicedyrektor ds. Rynku Pracy

Maciej Karasiński

Wicedyrektor ds. Rynku Pracy

tel. sekretariat: (17) 74 32 848
                       (17) 85 09 230
                  fax: (17) 852 44 57

 

Do kompetencji Wicedyrektora ds. Rynku Pracy należą zadania z zakresu:

 

 1. Planowania i wytyczania kierunków działania podległych Komórek organizacyjnych;
 2. Sprawowania nadzoru nad realizacją przez podległe Komórki organizacyjne określonych zagadnień merytorycznych oraz koordynowanie ich działań;
 3. Określania zakresów czynności dla Kierowników nadzorowanych Komórek organizacyjnych;
 4. Reprezentowania Urzędu na zewnątrz w zakresie powierzonych niniejszym Regulaminem kompetencji oraz udzielonych przez Dyrektora upoważnień;
 5. Nadzoru nad przygotowaniem i realizacją regionalnego planu działań na rzecz zatrudnienia;
 6. Nadzoru nad opracowywaniem badań i analiz rynku pracy;
 7. Programowania i wykonywania zadań realizowanych przy współfinansowaniu Europejskiego Funduszu Społecznego przez wykonywanie zadań wynikających z programów, o których mowa w przepisach o Narodowym Planie Rozwoju albo o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, a także Strategii Rozwoju Kraju 2020 i ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020;
 8. Koordynowanie na terenie Województwa realizacji programów aktywizacji zawodowej finansowanych z rezerwy Funduszu Pracy pozostającej w dyspozycji ministra właściwego do spraw pracy;
 9. Inicjowania i realizacji przedsięwzięć mających na celu rozwiązanie lub złagodzenie problemów związanych z planowanymi zwolnieniami grup pracowników z przyczyn dotyczących zakładu pracy;
 10. Inicjowania i nadzoru nad realizacją projektów pilotażowych;
 11. Inicjowania programów regionalnych i ich realizacji, w porozumieniu z powiatowymi urzędami pracy;
 12. Nadzoru nad zlecaniem działań aktywizacyjnych;
 13. Realizacji zadań wynikających z koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego;
 14. Realizacji zadań wynikających z prawa swobodnego przepływu pracowników w szczególności przez koordynowanie realizacji działań sieci EURES przez urzędy pracy na terenie Województwa;
 15. Nadzoru nad wydawaniem zaświadczeń stwierdzających charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej na terenie RP przez obywateli państwa członkowskich UE, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zamierzającego podjąć lub wykonywać działalność na terenie w/w państw;
 16. Nadzoru nad świadczeniem poradnictwa zawodowego oraz jego koordynowania w publicznych służbach zatrudnienia na terenie Województwa;
 17. Współpracy na terenie Województwa z powiatowymi urzędami pracy w zakresie organizacji szkoleń, przygotowania zawodowego dorosłych i staży;
 18. Współdziałania z właściwymi organami oświatowymi, szkołami i szkołami wyższymi w harmonizowaniu kształcenia i szkolenia zawodowego z potrzebami rynku pracy;
 19. Nadzoru nad współpracą ze szkołami wyższymi w zakresie wsparcia studentów, absolwentów i doktorantów szkół wyższych w wejściu na rynek pracy, w obszarze poradnictwa zawodowego i usług sieci EURES;
 20. Nadzoru w zakresie prowadzenia rejestru agencji zatrudnienia oraz wydawania certyfikatów o dokonaniu wpisu do rejestru agencji zatrudnienia;
 21. Nadzoru nad realizacją zadań związanych ze służbą zastępczą poborowych, w zakresie nakazanym Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 lutego 2004 r. w sprawie komisji wojewódzkich do spraw służby zastępczej i komisji do spraw służby zastępczej;
 22. Nadzoru w zakresie swoich kompetencji nad opracowywaniem, a następnie przedkładanie do zaaprobowania Dyrektorowi, materiałów i informacji rozpatrywanych przez Sejmik i Zarząd oraz WRRP;
 23. Realizacji zadań wynikających z zakresu obsługi FGŚP;
 24. Koordynowania spraw z zakresu podległych Komórek organizacyjnych, przedkładanych do decyzji Dyrektora Urzędu;
 25. Nadzoru nad projektami własnymi;
 26. Realizacji zadań obronnych, zarządzania kryzysowego, ochrony ludności i obrony cywilnej;
 27. Zastępowanie Dyrektora na podstawie udzielonych przez Dyrektora upoważnień;
 28. Zakres zastępstwa obejmuje zadania i kompetencje Dyrektora, określone w pisemnym upoważnieniu Dyrektora wskazującym zakres podmiotowy i przedmiotowy.


Podmiot publikujący: Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Wytworzył: Dorota Osowska-Wikiera 2012-10-23
Opublikował w BIP: Admin Administrator 2012-10-23 11:06:00
Modyfikował: Mariusz Konieczny 2023-02-13 11:05:26
Liczba wyświetleń: 13599
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2023-02-13 11:05:26
 • Zmieniono treść dokumentu
Mariusz Konieczny Szukaj
2022-07-18 08:15:39
 • Zmieniono treść dokumentu
Mariusz Konieczny Szukaj
2018-06-11 13:06:22
 • Zmieniono treść dokumentu
Mariusz Konieczny Szukaj
2018-04-04 15:24:10
 • Zmieniono treść dokumentu
Admin Administrator Szukaj
2014-12-01 10:55:59
 • Zmieniono treść dokumentu
Admin Administrator Szukaj
2014-07-29 13:43:51
 • Zmieniono treść dokumentu
Mariusz Konieczny Szukaj
2013-12-10 07:41:20
 • Zmieniono treść dokumentu
Admin Administrator Szukaj
2013-07-23 14:48:21
 • Zmieniono treść dokumentu
Admin Administrator Szukaj
        Porównaj