Skargi i wnioski

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie przyjmuje i rozpatruje skargi i wnioski interesantów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r., Nr 5, poz. 46).

 Skargi i wnioski mogą być wnoszone:
  1. pisemnie;
  2. telegraficznie;
  3. za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej;
  4. ustnie do protokołu.
Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.


Przyjęcia w sprawach skarg i wniosków:
Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek od godziny 12.00 do 15.30.
 
Opłata za wniesienie skargi:
Wniesie skargi lub wniosku oraz ich rozpatrzenie nie podlega opłacie.

Termin rozpatrzenia skarg:
  1. Załatwienie skargi lub wniosku w postaci pisemnej odpowiedzi powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca. W razie niezałatwienia sprawy w terminie, wnoszący skargę lub wniosek zostaje zawiadomiony o przyczynach zwłoki i nowym terminie załatwienia sprawy.
  2. Jeżeli organ, który otrzymał skargę lub wniosek nie jest właściwy do jej rozpatrzenia, obowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni, przekazać ją właściwemu organowi, zawiadamiając o tym wnoszącego, albo wskazać mu właściwy organ.
 


Podmiot publikujący: Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Wytworzył: Jacek Ziemba 2022-05-27
Opublikował w BIP: Mariusz Konieczny 2022-05-27 13:08:14
Modyfikował: Mariusz Konieczny 2022-05-27 13:08:14
Liczba wyświetleń: 687
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2022-05-27 13:08:14 Utworzono treść Mariusz Konieczny Szukaj
        Porównaj