Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Zasady oraz tryb ponownego wykorzystywania informacji publicznej reguluje Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021
o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. 2021 r. poz. 1641).
 
Pojęcia:
 • informacje sektora publicznego - to każda treść lub jej część, niezależnie od sposobu utrwalenia,
  w szczególności w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej
  lub audiowizualnej, będącej w posiadaniu jednostki organizacyjnej (urzędu);
 • ponowne wykorzystywanie – to wykorzystywanie przez użytkowników informacji sektora
  publicznego w jakimkolwiek celu, z wyjątkiem wymiany informacji sektora publicznego
  między podmiotami zobowiązanymi wyłącznie w celu realizacji zadań publicznych.
 
Ponownemu wykorzystywaniu podlega informacja sektora publicznego:
 • udostępniona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Wojewódzkiego Urzędu Pracy
  w Rzeszowie (bip.wup-rzeszow.pl);
 • przekazana na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego (informacje poniżej).
 
Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Rzeszowie:

 
Określa się następujące warunki dla ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego udostępnionych
na stronach Biuletynu Informacji Publicznej:
 
 • informacja musi zawierać wzmiankę o źródła jej pozyskania poprzez podanie pełnej nazwy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie;
 • należy podać datę wytworzenia lub pozyskania informacji;
 • jeżeli pozyskana treść informacji będzie modyfikowana, należy zamieścić adnotację o tym, że uzyskana informacja została przetworzona w procesie ponownego wykorzystywania;
 • podmiot ponownie wykorzystujący informacje sektora publicznego mające cechy utworu lub przedmiotu praw pokrewnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych lub stanowiące bazę danych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych, ma obowiązek poinformowania o nazwisku, imieniu lub pseudonimie twórcy lub artysty wykonawcy, jeżeli jest znany;
 • zamieszczanie przypisów informujących o źródle pochodzenia informacji;
 • poinformowanie, iż organ zobowiązany do udostępnienia informacji sektora publicznego, nie ponosi odpowiedzialności za jej przetworzenie, dalsze udostępnianie lub wykorzystywanie.
 
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie nie ponosi odpowiedzialności za;
 • przetworzenie informacji przez osoby trzecie;
 • ponowne wykorzystywanie udostępnionej lub przekazanej informacji sektora publicznego w sposób naruszający obowiązujący porządek prawny.
 
Tryb wnioskowy o ponowne wykorzystywanie ma zastosowanie w przypadkach, gdy informacje sektora publicznego:
 • nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej;
 • została udostępniona w sposób inny niż w Biuletynie Informacji Publicznej i nie zostały określone warunki ponownego wykorzystywania lub opłaty za ponowne wykorzystywanie albo nie poinformowano o braku takich warunków lub opłat;
 • będzie wykorzystywana na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone;
 • została udostępniona lub przekazana na podstawie innych ustaw określających zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami sektora publicznego.
 
Wnioski mogą być wnoszone:
 • w postaci papierowej w Kancelarii ogólnej Urzędu, adres: Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie,
  ul. Naruszewicza 11, 35-055 Rzeszów;
 • w postaci elektronicznej poprzez platformę e-PUAP.
 
Wniosek powinien spełniać warunki formalne wskazane w art. 39 ustawy, tj. powinien zawierać:
 • nazwę podmiotu zobowiązanego;
 • informacje o wnioskodawcy, w tym imię i nazwisko albo nazwę oraz adres umożliwiający dostarczenie odpowiedzi do wnioskodawcy w sposób lub w formie wskazanych we wniosku;
 • wskazanie informacji sektora publicznego, które będą ponownie wykorzystywane a jeżeli są już udostępniane lub zostały przekazane, warunki ponownego wykorzystywania, na jakich mają być ponownie wykorzystywane, oraz źródło udostępniania lub przekazania;
 • wskazanie celu ponownego wykorzystywania, w tym określenie rodzaju działalności, w której informacje sektora publicznego będą ponownie wykorzystywane, w szczególności wskazanie dóbr, produktów lub usług;
 • wskazanie formy przygotowania informacji sektora publicznego, a w przypadku postaci elektronicznej
  - także wskazanie formatu danych;
 • wskazanie sposobu przekazania informacji sektora publicznego, o ile nie są udostępniane
  lub nie zostały przekazane w inny sposób.
 
W przypadku niespełnienia warunków formalnych wniosku, wzywa się wnioskodawcę do uzupełnienia braków,
wraz z pouczeniem, że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
Wniosek rozpatruje się nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.
W przypadku braku możliwości rozpatrzenia wniosku w powyższym terminie, możliwe jest przedłużenie załatwienia sprawy do 2 miesięcy, po zawiadomieniu wnioskodawcy o przyczynach opóźnienia.
 
Informacja o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego:
 
Informacja sektora publicznego wytworzona w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Rzeszowie jest udostępniana lub przekazywana w celu ponownego wykorzystywania, co do zasady, bezpłatnie.
Zgodnie z art. 18 ust. 2 ustawy Urząd może nałożyć opłatę za ponowne wykorzystywanie, jeżeli przygotowanie
lub przekazanie informacji w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów. Ustalając wysokość opłaty, uwzględnia się koszty przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w określony sposób i w określonej formie oraz inne czynniki, które będą brane pod uwagę przy rozpatrywaniu wniosków
o ponowne wykorzystanie, które mogą mieć wpływ na koszt lub czas przygotowania lub przekazania informacji. Łączna wysokość opłaty nie może przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio w celu przygotowania
lub przekazania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywaniu w określony sposób
lub w określonej formie.

Informacja o przysługujących środkach prawnych w przypadku odmowy wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz prawie do sprzeciwu.
 
Wnioskodawca, który otrzymał ofertę, o której mowa w art. 41 ust. 1 pkt 4 Ustawy o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, może w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty złożyć sprzeciw
z powodu naruszenia przepisów ustawy albo zawiadomić podmiot zobowiązany o przyjęciu oferty. Brak zawiadomienia o przyjęciu oferty w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty jest równoznaczny z wycofaniem wniosku.


W przypadku wydania decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie, w zakresie nieuregulowanym ustawą o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735, z późn. zm.).
 
Organem odwoławczym od decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz od decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie jest minister właściwy do spraw informatyzacji.
 
Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. 2022 r., poz. 329, z późn. zm.)
z tym, że przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi.

Klauzula informacyjna - Wniosek o ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego.docx


Podmiot publikujący: Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Wytworzył: Jacek Ziemba 2022-05-27
Opublikował w BIP: Mariusz Konieczny 2022-05-27 13:27:00
Modyfikował: Mariusz Konieczny 2022-06-02 14:25:33
Liczba wyświetleń: 946
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2022-06-02 14:25:33
 • Zmieniono treść dokumentu
Mariusz Konieczny Szukaj
2022-05-27 13:29:13
 • Zmieniono treść dokumentu
Mariusz Konieczny Szukaj
2022-05-27 13:28:15
 • Zmieniono treść dokumentu
Mariusz Konieczny Szukaj
2022-05-27 13:27:44 Utworzono treść Mariusz Konieczny Szukaj
        Porównaj