Ochrona Danych Osobowych

OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie.
Kontakt:
 • listownie na adres:
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
ul. Naruszewicza 11, 35-055 Rzeszów
Inspektor ochrony danych
Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest Paweł Drozd.
Kontakt: 
 • pocztą elektroniczną na adres: iod@wup-rzeszow.pl
 • telefonicznie pod numerem: (17) 85 09 232
 • listownie na adres:
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
ul. Naruszewicza 11, 35-055 Rzeszów
 
W przypadku korespondencji kierowanej do IOD pocztą tradycyjną, prosimy o dopisek: Inspektor ochrony danych, IOD lub z dopisanym imieniem i nazwiskiem IOD.
 
Z IOD należy kontaktować się wyłącznie w sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, w tym realizacji praw.
 

Cele i podstawy przetwarzania
Państwa dane osobowe będą przetwarzane głównie w związku wypełnianiem obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODOi) oraz wykonywaniem zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO).

Możliwe jest jednak również przetwarzanie niektórych kategorii danych na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
W przypadku niektórych zadań możemy przetwarzać szczególne kategorie danych osobowych. Podstawy przetwarzania w przypadku tych kategorii danych mogą być związane z art. 9 ust. 2 lit. g RODO.
 
Szczegółowy cel przetwarzania Państwa danych osobowych znajduje się w informacjach przekazywanych podczas ich pozyskiwania. O cel przetwarzania danych osobowych i zgodność tego przetwarzania z prawem możecie Państwo dopytać pracownika, który zajmuje się załatwieniem sprawy lub IOD.
 
Okres przechowywania danych
Przechowujemy Państwa dane osobowe przez czas określony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
W przypadku danych przekazanych na podstawie zgody, będziemy je przetwarzać przez czas realizacji celu przetwarzania lub do momentu wycofania zgody.

Odbiorcy danych osobowych
Odbiorcami Państwa danych mogą być operatorzy pocztowi, podmioty obsługujące doręczenia elektroniczne oraz firmy, które są odpowiedzialne za serwisowanie używanych przez nas systemów informatycznych.
W ramach konkretnych celów przetwarzania danych osobowych, odbiorcami mogą być dodatkowe  osoby lub podmioty. Dokładne informacje w tym zakresie znajdują się w dokumentach okazywanych podczas pozyskiwania danych osobowych.
 
Prawa związane z przetwarzaniem danym osobowych
Przysługuje Państwu:
 • prawo dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii
 • prawo do sprostowania danych, które są nieaktualne lub nieprawidłowe
 • prawo do usunięcia danych, gdy ich przetwarzanie nie jest związane z prawnym obowiązkiem lub wykonywaniem zadań w interesie publicznym lub w ramach władzy publicznej
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeśli obywało się ono na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody
 • prawo do ograniczenia przetwarzania
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
 
oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres:
Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 
Informacja o wymogu podania danych osobowych
Podanie przez Państwa danych osobowych najczęściej będzie miało charakter wymogu prawnego. Jeśli podanie niektórych kategorii danych osobowych nie będzie wymagane, zostaniecie Państwo poinformowani o dobrowolności ich przekazania oraz o przewidywanych konsekwencjach ich niepodania, gdy będą występować.

 

i Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L.2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 r.), zwanym dalej RODO 


Podmiot publikujący: Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Wytworzył: Damian Chaber 2018-07-05
Opublikował w BIP: Admin Administrator 2018-07-05 10:53:00
Modyfikował: Mariusz Konieczny 2022-10-21 13:26:16
Liczba wyświetleń: 3318
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2022-10-21 13:26:16
 • Zmieniono treść dokumentu
Mariusz Konieczny Szukaj
2020-01-24 14:56:20
 • Zmieniono treść dokumentu
Admin Administrator Szukaj
2020-01-24 14:54:59
 • Zmieniono treść dokumentu
Admin Administrator Szukaj
2020-01-24 14:52:15
 • Zmieniono treść dokumentu
Admin Administrator Szukaj
2020-01-24 14:44:59
 • Zmieniono treść dokumentu
Admin Administrator Szukaj
2020-01-24 13:54:59 Aktualizacja Admin Administrator Szukaj
2018-07-06 08:51:09 Aktualizacja Mariusz Konieczny Szukaj
2018-07-06 08:50:50 Aktualizacja Mariusz Konieczny Szukaj
2018-07-05 15:15:09
 • Zmieniono treść dokumentu
Mariusz Konieczny Szukaj
2018-07-05 13:15:09 Aktualizacja Mariusz Konieczny Szukaj
        Porównaj