Dyrektor

Dyrektor Tomasz Czop

tel. sekretariat: (17) 74 32 848
                       (17) 85 09 230
                  fax: (17) 852 44 57

 

Do kompetencji Dyrektora Urzędu należy:
 1. Określanie i koordynowanie regionalnej polityki rynku pracy i rozwoju zasobów ludzkich w odniesieniu do krajowej polityki rynku pracy;
 2. Nadzór nad opracowywaniem i przedstawianiem do zatwierdzenia przez Zarząd:
  • planów finansowych Urzędu i propozycji zmian tych planów w toku ich realizacji,
  • podziału środków Funduszu Pracy, z uwzględnieniem kierunków i priorytetów określonych w regionalnym planie działań na rzecz zatrudnienia, na działania na rzecz promocji zatrudnienia, rozwoju zasobów ludzkich i aktywizacji bezrobotnych,
  • sprawozdań i informacji z działalności Urzędu, materiałów przedkładanych pod obrady Sejmiku i WRRP,
  • podziału środków KFS pomiędzy powiatowe urzędy pracy, z uwzględnieniem priorytetów określonych przez ministra właściwego do spraw pracy;
 3. Dysponowanie środkami Urzędu, FGŚP oraz Funduszu Pracy, określonymi w planie finansowym;
 4. Koordynowanie w skali Województwa działań zmierzających do promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej;
 5. Programowanie i wykonywanie zadań realizowanych przy współfinansowaniu EFS;
 6. Współdziałanie z WRRP w określaniu i realizacji regionalnej polityki rynku pracy i rozwoju zasobów ludzkich;
 7. Współpraca z Młodzieżową Radą Rynku Pracy Województwa Podkarpackiego;
 8. Nadzór nad organizacją i funkcjonowaniem Urzędu;
 9. Prowadzenie polityki kadrowej;
 10. Sprawowanie nadzoru nad realizacją przez Komórki organizacyjne zadań merytorycznych oraz finansowych Urzędu, FGŚP, Funduszu Pracy oraz funduszy strukturalnych UE;
 11. Zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej;
 12. Nadzór nad:
  • administrowaniem systemami komputerowymi i wykonywaniem obsługi technicznej Urzędu w tym zakresie,
  • przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych,
  • inwestycjami, remontami, wyposażeniem obiektów użytkowanych przez Urząd;
 13. Nadzór nad Komórkami organizacyjnymi i Stanowiskami pracy bezpośrednio podległymi Dyrektorowi;
 14. Nadzór nad prowadzeniem kontroli projektów konkursowych i systemowych realizowanych w ramach Programów Operacyjnych EFS;
 15. Realizacja zadań obronnych, zarządzania kryzysowego, ochrony ludności i obrony cywilnej;
 16. Realizacja zadań wynikających z innych przepisów prawa.


Podmiot publikujący: Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Wytworzył: Dorota Osowska-Wikiera 2015-01-05
Opublikował w BIP: Admin Administrator 2012-10-23 11:00:00
Modyfikował: Mariusz Konieczny 2023-02-13 10:55:59
Liczba wyświetleń: 18534
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2023-02-13 10:55:59
 • Zmieniono treść dokumentu
Mariusz Konieczny Szukaj
2018-06-11 13:01:39
 • Zmieniono treść dokumentu
Mariusz Konieczny Szukaj
2018-04-04 15:22:52
 • Zmieniono treść dokumentu
Admin Administrator Szukaj
2018-04-04 15:22:31
 • Zmieniono treść dokumentu
Admin Administrator Szukaj
2015-06-23 12:50:28
 • Zmieniono treść dokumentu
Mariusz Konieczny Szukaj
2015-01-07 11:04:33
 • Zmieniono treść dokumentu
Mariusz Konieczny Szukaj
2015-01-07 11:03:56
 • Zmieniono treść dokumentu
Mariusz Konieczny Szukaj
2014-07-29 13:31:10
 • Zmieniono treść dokumentu
Mariusz Konieczny Szukaj
2014-07-29 13:09:10
 • Zmieniono treść dokumentu
Mariusz Konieczny Szukaj
2013-09-18 08:14:03
 • Zmieniono treść dokumentu
Admin Administrator Szukaj
        Porównaj