XML
Ogłoszenie o naborze partnerów zagranicznych niepublicznych w celu realizacji projektu systemowego w ramach Działania 9.2 PO KL

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie ogłasza otwarty nabór partnerów zagranicznych nie należących do sektora finansów publicznych w celu realizacji komponentu współpracy ponadnarodowej w ramach projektu systemowego POKL.09.02.00-18-001/12 „Podkarpacie stawia na zawodowców” w Działaniu 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Wybór partnerów prowadzony jest na podstawie art. 28a ust. 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U.2009.84.712 z późn. zm.).
Partnerstwo nawiązane zostanie w celu przeprowadzenia programów rozwojowych szkół prowadzących kształcenie zawodowe, które uczestniczą w projekcie systemowym. Formy współpracy możliwe do realizacji przez Partnerów:

1.    Adaptowanie rozwiązań wypracowanych w innym kraju.
2.    Wypracowanie nowych rozwiązań.

Formularze zgłoszeniowe można składać osobiście, przesyłką kurierską lub pocztą w terminie:
od 27 sierpnia 2013 r. do 19 września 2013 r. w godzinach pracy Urzędu, tj. 7.30 – 15.30 w siedzibie:


Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie
ul. Lisa Kuli 20
35-025 Rzeszów
Kancelaria WUP, pokój nr 1


Decyduje data wpływu zgłoszenia do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie. Oferty nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane. WUP w Rzeszowie nie ponosi kosztów przygotowania oferty i nie zwraca nadesłanych ofert.
Wyniki naboru opublikowane zostaną w Biuletynie Informacji Publicznej WUP w Rzeszowie.
Regulamin naboru oraz formularz zgłoszeniowy jest dostępny w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie, Rzeszów ul. Zygmuntowska 14 (pokój 407) oraz na stronie internetowej www.wup-rzeszow.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie.


Do pobrania:

Regulamin naboru

Formularz wniosku o udział w projekcie

 


 

Regional Labour Office in Rzeszów announces an open call for foreign partners not belonging to the public sector in order to implement a component of transnational cooperation in the project system POKL.09.02.00-18-001/12 "Subcarpathian focuses on professionals" in Activity 9.2 of the Human Capital Operational Programme.
Selection of partners is conducted on the basis of Art. 28a. paragraph 4 of the Act of 6 December 2006 on the principles of development policy (Dz.U.2009.84.712 with latter amendments).
The partnership will be established in order to carry out development programs of vocational schools that participate in the system project. The forms of cooperation that can be realized by the partners:

1.    Adaptation solutions developed in another country.
2.    The development of new solutions.

Application forms can be submitted in person, by courier or by mail at the time:
from 27 August 2013 to 19 September 2013, during office hours, ie 7.30 – 15.30 In:


Regional Labour Office in Rzeszów
ul. Lisa Kuli 20
35-025 Rzeszów
room 1


Date of receipt of the application to the Regional Labour Office in Rzeszów will be decisive. Applications received after the deadline will not be considered. Regional Labour Office in Rzeszow does not cover the costs of preparing the offer and does not return the submitted bids.
Recruitment results will be published in the Bulletin of Public Information of the Regional Labour Office in Rzeszów.
Terms of recruitment and application form is available in the Regional Labour Office in Rzeszów, Rzeszów ul. Zygmuntowska 14 (room 407), on the website www.wup-rzeszow.pl and in the Bulletin of Public Information of the Regional Labour Office in Rzeszów.


Download:

Terms of recruitment

The application for a foreign partner

 

Podmiot publikującyWojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
WytworzyłMałgorzata Kawalec - Kierownik Wydziału2013-08-29
Publikujący Admin Administrator - Admin 2013-08-29 15:16
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2013-09-06 14:18