XML
Zasady funkcjonowania - tryb działania

 

Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie kieruje Dyrektor oraz ponosi pełną odpowiedzialność za jego funkcjonowanie.

 

Marszałek Województwa powołuje Dyrektora wyłonionego w drodze konkursu spośród osób posiadających wykształcenie wyższe oraz co najmniej 3 – letni staż pracy w publicznych służbach zatrudnienia lub co najmniej 5 letni staż pracy w innych instytucjach rynku pracy.Marszałek odwołuje Dyrektora po uzyskaniu opinii Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy. Opinia Rady nie jest wymagana w przypadkach, o których mowa w art. 52 i 53 Kodeksu pracy, oraz w przypadku odwołania Dyrektora na jego wniosek.

 

Wicedyrektorów powołuje i odwołuje Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

 

Dyrektor kieruje Urzędem przy pomocy dwóch Wicedyrektorów, Głównego Księgowego i Kierowników Komórek organizacyjnych. Dyrektora w czasie jego nieobecności zastępuje wskazany Wicedyrektor, Główny Księgowy lub Kierownik Komórki organizacyjnej.

 

Zakres zastępstwa Wicedyrektora obejmuje zadania i kompetencje Dyrektora, określone w pisemnym upoważnieniu Dyrektora wskazującym zakres podmiotowy i przedmiotowy.Zakres zastępstwa Kierownika Komórki organizacyjnej ustala Dyrektor w formie pisemnego upoważnienia.

 

Dyrektor kieruje Urzędem poprzez wydawanie zarządzeń, pism okólnych oraz poleceń służbowych.

 

 
Podmiot publikującyWojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
WytworzyłJacek Ziemba - Kierownik wydziału2015-01-05
Publikujący Mariusz Konieczny - Pomoc administracyjna 2007-11-02 09:34
Modyfikacja Mariusz Konieczny - Pomoc administracyjna 2015-01-07 11:24