XML
Status prawny

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie jest wojewódzką samorządową jednostką organizacyjną Samorządu Województwa Podkarpackiego.

Wojewódzki Urząd Pracy jest jednostką sektora finansów publicznych działającą w formie jednostki budżetowej.
Za prawidłowość gospodarki finansowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie odpowiada Główny Księgowy.

Nadzór nad działalnością Urzędu sprawuje Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.

Wojewódzki Urząd Pracy jest jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej.

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie współdziała z Wojewódzką Radą Rynku Pracy w Rzeszowie, organem opiniodawczo-doradczym Marszałka Województwa Podkarpackiego.
Podmiot publikującyWojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
WytworzyłJacek Ziemba - Kierownik wydziału2007-02-03
Publikujący Mariusz Konieczny - Pomoc administracyjna 2007-02-03 14:52